Młodnik Restaurant

Privacy policy

DOMENA STRONY

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania w ramach przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii w ramach strony internetowej

INFORMACJE OGÓLNE

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy.
I. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: BN Jacek Borys Sandrina Nikiel Spółka cywilna ul. Panewnicka 224 Katowice 40-772 NIP 6342984505
II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator wdrożył procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
III. O jakie Twoje dane osobowe prosimy?
W przypadku dokonania rezerwacji prosimy o podanie danych niezbędnych do jej realizacji:
1.Imię i nazwisko
2. Adres e-mail
3. Numer telefonu
IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Administrator nie przechowujeTwoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, ale możemy ich potrzebować z uwagi na istnienie prawnych powodów, dla których powinniśmy lub musimy je przechowywać, jak również w celu ochrony Ciebie lub Administratora (obsługa ewentualnych roszczeń).
V. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
A. Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
B. Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a)wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b)twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c)wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d)twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a)gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
b)gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;
c)gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d)gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych –wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
E. Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a)uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b)uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c)uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
F.Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
G. Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy
VI. Zmiana polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej www.restauracjamlodnik.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 1 Czerwca 2021 roku.
VII. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu: 601 350 058 lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 601 350 058 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: